Organisers

 • Bogolyubov Institute for Theoretical Physics (BITP) of the National Academy of Sciences of Ukraine
 • BITP Council of Young Scientists

Organising committee

 • Chairman – Prof. Dr. Analoly Zagorodny, Academician
 • Dr. Yulia Bezvershenko
 • Oleksandr Chernyak
 • Dr. Oleksii Ivanytskyi
 • Dr. Volodymyr Kravchuk
 • Dr. Sergiy Perepelytsya
 • Dr. Dmytro Piatnytskyi
 • Dr. Anastasiia Rebesh (Secretary of the LOC)
 • Denys Savchenko
 • Dr. Volodymyr Shapoval
 • Dr. Ivan Starodub (Head of the LOC)
 • Dr. Kostyantyn Yershov
 • Oleksiy Zdorevskiy