Organisers

 • Bogolyubov Institute for Theoretical Physics (BITP) of the National Academy of Sciences of Ukraine
 • BITP Council of Young Scientists

Organising committee

 • Chairman – Prof. Dr. Analoly Zagorodny, Academician
 • Dr. Alexey Boyarsky
 • Dr. Valeri Andrushchenko (Institute of organic chemistry and biochemistry, Prague)
 • Dr. Vitaliy Shadura
 • Dr. Volodymyr Zasenko
 • Dr. Yuri Shtanov
 • Dr.Sci. Aleksandre Gavrilik
 • Dr.Sci. Sergei Sharapov
 • Dr.Sci. Sergej Volkov
 • Dr.Sci. Stanislav Pakuliak (Joint Institute for Nuclear Research, Dubna)
 • Prof. Dr. Bohdan Lev, Corr. Member of NAS of Ukraine
 • Prof. Dr. Vadim Loktev, Academician
 • Prof. Dr. Yuri Gaididei

Local organising committee

 • Dr. Sergiy Perepelytsya (chairman)
 • Anastasiya Rebesh
 • Artur Slobodeniuk
 • Denys Savchenko
 • Dmytro Piatnytskyi
 • Dr. Alexandr Viznyuk
 • Dr. Dmytro Iakubovskyi
 • Dr. Iurii Karpenko
 • Dr. Volodymyr Kravchuk
 • Oleg Moroz
 • Oleksandr Chernyak
 • Oleksandr Gamayun
 • Yuliya Voytkova
 • Yuri Davygora (Heidelberg University, Germany)