Organisers

 • Bogolyubov Institute for Theoretical Physics (BITP) of the National Academy of Sciences of Ukraine
 • BITP Council of Young Scientists

Organising committee

 • Chairman – Prof. Dr. Analoly Zagorodny, Academician
 • Yuliya Bezvershenko
 • Oleksandr Chernyak
 • Dr. Dmytro Iakubovskyi
 • Dr. Iurii Karpenko
 • Dr. Volodymyr Kravchuk
 • Oleg Moroz
 • Dr. Sergiy Perepelytsya
 • Dmytro Piatnytskyi
 • Anastasiya Rebesh
 • Denys Savchenko
 • Artur Slobodeniuk (scientific secretary)
 • Yuliya Voytkova